... ugehaucht sinn
... angehaucht sein
être ... sur les bords
to have a(n) ... tendency to have a bias (towards)
ser um pouco ...
deem Journalist seng Artikele sinn nationalistesch ugehaucht