ugeholl sinn
üblich sein erwartet werden
être de coutume être de rigueur
to be customary to be expected
ser costume ser de rigor
fréier war et ugeholl , 1 datt d' Kanner 1 hir Eltere gedierzt hunn
bei eis an der Bank ass et ugeholl , 1 datt d' Employéen 1 eng Krawatt unhunn