Uleiessen
Uleiesse
Anliegen
doléance revendication
concern problem
pedido reivindicação
d' Schüler 1 si mat hirem Uleies bei d' Direktesch 1 gaangen