hunn
ugëeegent
transitiv
GEHUEW
sech eppes uneegnen
sich etwas aneignen Wissen, Können
assimiler quelque chose des connaissances, du savoir-faire
to acquire knowledge, skills
assimilar algo conhecimentos, técnicas
d' Employéë 1 musse reegelméisseg Formatioune maachen, fir sech nei Kompetenzen unzëeegnen