Unhängerinnen
Unhängerinne
Anhängerin
partisan adepte femme
partidária adepta
meng Tatta ass eng fervent Unhängerin vun dëser Partei