hunn
ugeheeft
reflexiv
sich anhäufen
s'accumuler
to pile up to accumulate
acumular-se
am Laf vun de Joren hunn sech d' Problemer 1 no an no ugeheeft