Unikumen
Unikume
EGS
Unikum Mensch
numéro spécimen personne
character eccentric
original pessoa
wat ass dat en Unikum ! 1
ech hat am Liewe scho mat villen Unikumen ze dinn, mee dat do ass dee bossegste vun en all!
Nummer
Nummero
EGS
Unikum
Nummero
Nummer
Schëld