Unitéiten
Unitéite
1
Maßeinheit
unité (de mesure)
unidade (de medida)
wat fir eng Unitéit gëtt scho méi benotzt, fir d' Radioaktivitéit 1 auszedrécken?
2
Einheit Stück
unité pièce, exemplaire
unidade peça, exemplar
d' Fabrick 1 huet d' Produktioun 1 op 500 Unitéiten den Dag eropgesat
Stéck
3
Einheit Einsatzgruppe
unité (d'intervention)
unidade (de intervenção)
zwou Unitéite vun der Arméi hunn den Transport iwwerwaacht
dës Unitéit gouf fir besonnesch geféierlech Missiounen ausgebilt
Eenheet
4
Abteilung eines Krankenhauses
unité d'une structure hospitalière
unidade de um hospital
wéinst Komplikatioune gëtt d' Patientin 1 an eng aner Unitéit vun der Klinick verluecht
Abteilung
Service
2
Unitéit
Stéck
3
Unitéit
Eenheet
4
Unitéit
Abteilung
Service