Unterrechter
1
1
Unterricht
enseignement méthodologie
teaching methodology
ensino metodologia
de frontalen Unterrecht soll bei eis an der Schoul duerch Gruppenaarbecht ergänzt ginn
2
EGS
Religionsunterricht
cours d'instruction religieuse
religious education course
aulas de religião catequese
du kanns d' Kommioun 1 net maachen, wann s de net am Unterrecht waars