hunn
ugerass
transitiv
anreißen streifen
effleurer un sujet
well an der Versammlung net genuch Zäit war, konnte mer verschidden Theemae just kuerz uräissen