Ureegungen
Ureegunge
Anregung Idee
suggestion idée
suggestion idea
sugestão ideia
beim neie Projet goufen d' Ureegunge 1 vun eisem Aarbechtsgrupp leider net berücksichtegt
Iddi
Suggestioun
Ureegung
Iddi
Suggestioun