1
Urgencen
Urgencë
Notaufnahme
(service des) urgences
A & E Accident and Emergency (department) casualty
(serviço de) urgência
ech gouf mat engem allergesche Schock an d' Urgence 1 bruecht
2
Urgencen
Urgencë
Notfall
urgence (médicale)
emergency medical
urgência (médica)
den Dokter fiert nëmmen am Fall vun enger Urgence eraus
Noutfall
3
kee Pluriel
Dringlichkeit
urgence nécessité d'agir
urgency
urgência necessidade de agir
de Minister huet ënnerstrach, datt an deem Dossier eng gewëssen Urgence besteet
Drénglechkeet
2
Urgence
Noutfall
3
Urgence
Drénglechkeet