Urinstinkter
Urinstinkt
instinct primitif
basic instinct primary instinct
instinto primário
ass d' Aggressivitéit 1 en Urinstinkt vum Mënsch?