Urmënschen
Urmënsche
Urmensch
homme préhistorique
prehistoric man
homem pré-histórico
dës Dokumentatioun weist, wéi d' Urmënsche 1 gelieft hunn