urologisch
urologique
urological
urológico
mäi Bop muss reegelméisseg an d' urologesch 1 Kontroll