Urspréng
Ursprung
origine source
origin source
origem proveniência
den Ursprong vu ville Wierder steet net eendeiteg fest
Originn
Ursprong
Originn