Urticairen
Urticairë
Nesselsucht Nesselausschlag
urticaire
hives nettle rash urticaria
urticária
de Bass bei engem Urticaire ass fir déi Betraffe bal net auszehalen