Uschafungen
Uschafunge
Anschaffung Kauf
acquisition achat
acquisition purchase
aquisição compra
hie spuert seng Sue fir eng gréisser Uschafung