Uschëllegungen
Uschëllegunge
Anschuldigung
accusation reproche
accusation
acusação crítica censura
deng Uschëllegunge sinn absolut net begrënnt!