User
Useren
Usere
User Benutzer einer informatischen Anwendung
utilisateur d'un système, d'une application informatique
user of IT
utilizador de um sistema, de uma aplicação informática
déi nei Versioun vum Computerprogramm bitt de Usere vill méi Méiglechkeeten
Benotzer
Utilisateur
User
Benotzer
Utilisateur