1
anspruchsvoll mit hohen Absprüchen
exigeant difficile à contenter
exigente difícil de contentar
den Hotelier huet eng usprochsvoll Clientèle
hien ass en usprochsvolle Patron, dee vill vu sengen Aarbechter verlaangt
exigent
2
anspruchsvoll hohe Anforderungen stellend
exigeant absorbant
exigente difícil que exige esforço
d' Betreiung 1 vu klenge Kanner ass eng usprochsvoll Aarbecht
um sproochlechen Niveau ass de Lëtzebuerger Schoulsystem relativ usprochsvoll
exigent
1
usprochsvoll
exigent
2
usprochsvoll
exigent