Usproochen
Usprooche
Ansprache Rede
allocution discours
speech address
alocução discurso
der Ministerin hir Usprooch um Neijoerschempfang war e bësse laang