Ustéiss
1
Anstoß im Ballsport
coup d'envoi d'une rencontre sportive
kickoff in a ball game
pontapé de saída início de jogo num jogo de bola
den Ustouss vun der Finall ass um véier Auer
2
Anstoß Impuls, Anregung
impulsion incitation
impulse impetus
impulso estímulo
déi Katastroph war den Ustouss , 1 fir méi ëmweltbewosst ze handelen