Usträicherinnen
Usträicherinne
Malerin Anstreicherin
peintre ouvrière en bâtiment
pintora (da construção civil)
wann s de net wëlls selwer usträichen, kann ech der eng gutt Usträicherin uginn