Uuchten
Uuchte
abendliches Beisammensein
veillée soirée passée ensemble
get-together in the evening
serão reunião de convívio
an der Uucht hunn d' Noperen 1 sech allméiglech Geschichte verzielt