Uuchteblummen
Uuchteblumme
Herbstzeitlose
colchique d'automne
am Hierscht wuessen an dëser fiichter Wiss vill Uuchteblummen
d' Kéi 1 friessen d' Uuchteblummen 1 net, well se gëfteg sinn