Uwänner
1
Rand äußere Begrenzung
bord limite
border edge, boundary
borda estrema
de Bauer huet d' Hecke 1 laanscht d' Uwänner 1 vu sengem Bësch gebotzt
2
Ufer
bord rive berge
bank shore
borda margem beira
laanscht d' Uwänner 1 vum Séi wuesse vill Weiden
hëllef mer, d' Boot 1 vum Uwänner ofzestoussen!
Ufer
2
Uwänner
Ufer