Uweisungen
Uweisunge
Anweisung Anordnung
instruction ordre
instruction order
instrução ordem
ech hu vun der Cheffin déi strikt Uweisung kritt, keen hei eranzeloossen
Instruktioun
Uerder
Uweisung
Instruktioun
Uerder