Uwendungen
Uwendunge
Anwendung Gebrauch, Umsetzung
application mise en pratique
application implementation
aplicação realização na prática
d' Uwendung 1 vun dëser Theorie schéngt mir onméiglech
Asaz