Variabelen
Variabele
Variable
variable
variable
variável
haut hu mer an der Schoul geléiert, wéi ee mat Variabele rechent
a ville Beräicher vun der Wëssenschaft gëtt mat Variabele geschafft