wechselhaft veränderlich
variable
changeable
variável
d' Wieder 1 bleift déi ganz Woch variabel