vehement
fort véhément avec force, avec véhémence
vehement vehemently
forte veemente com veemência
wéinst deene vehemente Protester huet de Minister missen demissionéieren
bei de Verhandlunge goufen déi verschidde Meenunge vehement vertrueden
hefteg
vehement
hefteg