vier
quatre
four
quatro
déi Mauer ass véier Meter héich
véier plus zwee ass sechs
4
number
véier
4