vierundachtzig
quatre-vingt-quatre
eighty-four
oitenta e quatro
an der Urgence goufen haut véieranachtzeg Patiente behandelt
84
number
véieranachtzeg
84