vierundachtzigste(r,s)
quatre-vingt-quatrième
eighty-fourth
octogésimo quarto
eréischt beim véieranachtzegste Versuch ass d' Experiment 1 perfekt gelongen
84.
number
véieranachtzegst
84.