vierundneunzig
quatre-vingt-quatorze
ninety-four
noventa e quatro
an der Urgence goufen haut véierannonzeg Patiente behandelt
94
number
véierannonzeg
94