vierundneunzigste(r,s)
quatre-vingt-quatorzième
ninety-fourth
nonagésimo quarto
eréischt beim véierannonzegste Versuch ass d' Experiment 1 perfekt gelongen
94.
number
véierannonzegst
94.