vierundvierzig
quarante-quatre
forty-four
quarenta e quatro
an der Urgence goufen haut véieravéierzeg Patiente behandelt
44
number
véieravéierzeg
44