vierundvierzigste(r,s)
quarante-quatrième
forty-fourth
quadragésimo quarto
eréischt beim véieravéierzegste Versuch ass d' Experiment 1 perfekt gelongen
44.
number
véieravéierzegst
44.