vierräderig
à quatre roues
four-wheeled
de quatro rodas
et ass schwéier, mat engem véierriederegen Unhänger hannerzeg ze fueren