vierte(r,s)
quatrième
fourth
quarto
mäi Roman ass eng véiert Kéier opgeluecht ginn
4.
number
véiert
4.