Véiertercher
1
2
Vier Spielkarte, Würfel
quatre carte à jouer, dé
four playing card, dice
quadra quatro carta de jogar, face de dado
fir eng Suite huet mer just nach eng Véiertche gefeelt