kee Singulier
Vierzigerjahre
années quarante
the (nineteen) forties
anos (mil novecentos e) quarenta
ech sammelen Zirkusaffichen aus de Véierzegerjoren