Véierzegstonnewochen
Véierzegstonnewoche
Vierzigstundenwoche
semaine de(s) quarante heures
forty-hour week
semana de quarenta horas
mäin Aarbechtspensum geet iwwer dee vun enger Véierzegstonnewoch eraus