vierzehnhundert tausendvierhundert
quatorze cents mille quatre cents
fourteen hundred one thousand four hundred
mil e quatrocentos
eisen neien Dësch huet véierzénghonnert Euro kascht
1400
number
véierzénghonnert
1400