Veilercher
Veilchen Blume
violette
violet
violeta flor
laanscht d' Mauer 1 vun eisem Gaart bléien elauter Veilercher
Vioul
Veilchen
Vioul