Veraaschungen
Veraaschunge
1
FAM
Verarschung Verarsche
enculade foutage de gueule
tanga trafulhice
100 Euro fir eng hallef Stonn Concert, dat ass dach déi rengste Veraaschung ! 1