Veräinskeesen
Veräinskeese
Veräinskeessen
Veräinskeesse
Vereinskasse
caisse de l'association
club funds
caixa da associação receitas
mat de Bäiträg vun de Membere si vill Suen an d' Veräinskeess 1 komm
de Keessjee ass mat der Veräinskeess ugeblockt