Veräusserungen
Veräusserunge
Administratioun
Veräußerung
cession vente
alienação venda
de Gemengerot war mat der Veräusserung vun dësen Terrainen averstanen
Cessioun
Veräusserung
Cessioun