hunn
verdäiwelt
transitiv
verteufeln
diaboliser
to demonize
demonizar
déi meescht Relioune verdäiwelen d' Homosexualitéit 1
mäin Dokter verdäiwelt d' Zigaretten 1 an e fëmmt selwer!